XE TẢI VAN THACO FRONTIER TF

 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 945 Kg
 • 2 Chỗ - 945 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 945 Kg
 • 2 Chỗ - 945 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 5 Chỗ - 750 Kg
 • 5 Chỗ - 750 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 5 Chỗ - 750 Kg
 • 5 Chỗ - 750 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km

XE TẢI THACO FRONTIER TF220

 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • TSINGSHAN 5 số
 • TSINGSHAN 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km

XE TẢI THACO FRONTIER TF230

 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 2 Chỗ - 990 Kg
 • 2 Chỗ - 990 Kg Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy xăng
 • Mitsubishi - Máy xăng Hộp số:
  • DAT18 5 số
 • DAT18 5 số Bảo hành:
  • 2 năm/ 60.000 Km
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI KIA K200

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI KIA K250

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
490.000.000
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI KIA K250L

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,49 Tấn Động cơ:
  • Hyundai - Máy dầu
 • Hyundai - Máy dầu Hộp số:
  • Dymos 6 số
 • Dymos 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI FUSO CANTER TF4.9

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI FUSO CANTER TF7.5

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 1,9 Tấn
 • 3 Chỗ - 1,9 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 3,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 3,49 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 3,49 Tấn
 • 3 Chỗ - 3,49 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI FUSO CANTER TF8.5L

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 4,8 Tấn
 • 3 Chỗ - 4,8 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 4,8 Tấn
 • 3 Chỗ - 4,8 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 4,8 Tấn
 • 3 Chỗ - 4,8 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 4,8 Tấn
 • 3 Chỗ - 4,8 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 5 số
 • Mitsubishi 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI FUSO FA 140L

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 6,5 Tấn
 • 3 Chỗ - 6,5 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 6,5 Tấn
 • 3 Chỗ - 6,5 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 6,5 Tấn
 • 3 Chỗ - 6,5 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI FUSO FI 170L

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 8,2 Tấn
 • 3 Chỗ - 8,2 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 8,2 Tấn
 • 3 Chỗ - 8,2 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 8,2 Tấn
 • 3 Chỗ - 8,2 Tấn Động cơ:
  • Mitsubishi - Máy dầu
 • Mitsubishi - Máy dầu Hộp số:
  • Mitsubishi 6 số
 • Mitsubishi 6 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km

XE TẢI THACO OLLIN S490

 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,15 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,15 Tấn Động cơ:
  • Isuzu - Máy dầu
 • Isuzu - Máy dầu Hộp số:
  • WLY5G32 5 số
 • WLY5G32 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,15 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,15 Tấn Động cơ:
  • Isuzu - Máy dầu
 • Isuzu - Máy dầu Hộp số:
  • WLY5G32 5 số
 • WLY5G32 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,15 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,15 Tấn Động cơ:
  • Isuzu - Máy dầu
 • Isuzu - Máy dầu Hộp số:
  • WLY5G32 5 số
 • WLY5G32 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km
 • Chỗ ngồi:
  • 3 Chỗ - 2,15 Tấn
 • 3 Chỗ - 2,15 Tấn Động cơ:
  • Isuzu - Máy dầu
 • Isuzu - Máy dầu Hộp số:
  • WLY5G32 5 số
 • WLY5G32 5 số Bảo hành:
  • 3 năm/ 100.000 Km